Aanpassing van de statuten. Goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Statutaire Vergadering van 27 Februari 2004 op de zetel van de vereniging te Klein-Willebroek.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam « Schuttersclub Klein Willebroek » in het kort S.K.W.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd: Rupelkaai 1 te 2830 Klein Willebroek.
De zetel kan verplaatst worden bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de zetel in België gevestigd blijft.

Artikel 3

De vereniging heeft als doel:

 • Het bevorderen van de schietsport in het algemeen.
 • Het bevorderen van verschillende disciplines in de schietsport.
 • Het organiseren van wedstrijden op regionaal, nationaal en internationaal vlak in het kader van de schutterssport.
 • Het bevorderen van de sportgeest tussen de verschillende erkende schuttersclubs in Vlaanderen, België en Internationaal.
 • De opleiding van de jeugd voor sportwedstrijden.
 • De opleiding en het organiseren van cursussen in verschillende disciplines van de in België goedgekeurde schutterssporten.

Artikel 4

De vereniging wordt voor onbepaalde duur gesticht. Zij kan ten alle tijde ontbonden worden.
Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare. De vereniging stelt een Reglement van Interne Orde op waarin alle wettelijke reglementen opgenomen worden alsook alle veiligheidsnormen bepaald worden. De leden verbinden zich deze regels strikt te volgen.

Artikel 5

De vereniging bestaat uit actieve leden, toetredende leden en beschermende leden en ereleden.
Toetredende leden zijn leden die minder dan één jaar lid zijn. Het minimum aantal actieve leden mag niet lager zijn dan 10.
Beschermende leden en Ereleden zijn fysieke personen of rechtspersonen die als sponsors optreden, deze leden nemen niet deel aan het beheer van de club. De toetredende, beschermende en ereleden hebben geen stemrecht bij de algemene en statutaire vergaderingen.

Artikel 6

 • Er zijn actieve en toetredende leden.
 • Ieder toetredend lid dat, voorgesteld door minstens twee actieve leden, als dusdanig wordt toegelaten bij beslissing genomen door de algemene statutaire vergadering met de drie vierden van de aanwezige stemmen.

Artikel 7

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging die niet hoger mag zijn dan 350€. De lidgelden worden voorgesteld door de raad van beheer en door de Algemene Statutaire vergadering goedgekeurd.

Artikel 8

Ieder persoon die toetredend lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag richten aan de raad van bestuur met een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. De kandidatuur wordt onderworpen aan de raad van bestuur. De kandidaat aanvaardt bij toetreding de statuten en het reglement van interne orde. De raad van bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering en beslist over de toetreding van de kandidaat bij eenvoudige meerderheid van stemmen
Zijn beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden. De kandidaat wordt per brief ter kennis gebracht. De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voorstellen na het verloop van een jaar, te rekenen vanaf de beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 9

De actieve en toetredende leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de raad van bestuur. De uitsluiting van een actief of toetredend lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meerderheid van de twee derden der aanwezige stemmen. De raad van bestuur mag, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten in verband met de eer of de wellevendheid.

Artikel 10

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de club.

Artikel 11

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 12

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake.
 • Het recht om de bestuurders te benoemen en te herroepen.
 • Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren.
 • Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten uit te oefenen.

Artikel 13

De actieve leden worden samen uitgenodigd op de algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een actief lid. Elk actief lid mag maximum 2 volmachten vertegenwoordigen. De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven dat tenminste acht dagen voor de algemene vergadering dient verstuurd te worden. Zij maken melding van de agenda.

Artikel 14

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen door de raad van bestuur wanneer één derde van de “actieve” leden erom verzoekt.
Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één vierde van de “actieve” leden op de agenda geplaatst te worden.

Artikel 15

Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over beslist door de wet of de onderhavige statuten.
In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 16

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 17

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de notulen die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder verplaatsing van het register inzage kunnen van nemen.
Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter kennis gebracht worden van belanghebbende derden. Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden binnen de maand in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van bestuurders.

Artikel 18

De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vijf en hoogstens vijftien beheerders, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden door de actieve leden. De leden van de raad zijn actieve leden.De raad beslist geldig zodra de helft van zijn leden of vertegenwoordigde leden aanwezig is.

Artikel 19

De duur van het mandaat is vastgesteld op 4 jaar. Bij het openvallen van een mandaat in de Raad van Bestuur wordt een voorlopig bestuurder aangesteld om het mandaat van degene die hij vervangt te volbrengen tot de eerstvolgende algemene statutaire vergadering.De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 20

De raad van beheer benoemt onder zijn leden een Raad van Bestuur waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris en een materiaalmeester. Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 21

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 22

De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om het even welke duur afsIuiten, legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; in alle rechten verzaken; alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser dan als verweerder.
Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijvings- of transferorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging betaalde sommen betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en collis afhalen; alle postwissels of post-assignaties of post-kwijtingen innen.

Artikel 23

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één van zijn leden of aan een derde al dan niet vennoot.

Artikel 24

De andere daden dan deze van het beheer van de vereniging worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders die hun bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien van derden.

Artikel 25

De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 26

De raad van bestuur vergadert minstens zes maal per jaar. Een bestuurder die drie maal opeenvolgend afwezig is zonder verontschuldiging, is ontslagnemend.

Artikel 27

Een R.I.O. werd reeds door de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 28

Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Artikel 29

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone algemene statutaire vergadering, die zal gehouden worden tijdens het eerste kwartaal van ieder jaar.

Artikel 30

De algemene statutaire vergadering zal twee commissarissen aanwijzen belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en het overleggen van een jaarverslag. Zij worden benoemd voor twee jaar en zijn herkiesbaar.

Artikel 31

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden. Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een dierenbescherming vzw. Deze beslissingen alsmede de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s) zullen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.